6 april 2023

Agenda algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering ,vrijdag 14 april 2023

Aanvang 14.00 uur in Gemeenschapshuis de Dreef, Coevering

Agenda
1. Opening door voorzitter
2. Mededelingen van de voorzitter
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 7 april 2022
5. Mutaties bestuur
– Aftredend en voorstel tot herbenoeming: Mevr. M. van Meijl
– Aftredend en niet herkiesbaar: Hettie van der Heijden
– Aftredend Hans Gruintjes als voorzitter met behoud bestuurslidmaatschap in de functie van 2e secretaris Bestuur.
6. Vaststellen jaaroverzichten 2022
– verslag bestuur
– verslag activiteitencommissie
– verslag commissie educatie en ontmoeting
7. Jaarrekening 2022 en begroting 2024
– toelichting exploitatierekening 2022
– verslag kascontrolecommissie
– benoeming lid kascontrolecommissie
– vaststellen contributie 2024
– vaststellen exploitatiebegroting 2024
8. Rondvraag en sluiting
9. Afscheid volgende personen
– Afscheid aftredende bestuurslid: Hettie van der Heijden
– Afscheid van leden Commissie Educatie en Ontmoeting: de dames M. de Vries en M. Govers
– Afscheid voorzitterschap: Hans Gruintjes

Voor toelichting op agenda en vergaderstukken: zie Nieuwsbrief april 2023 op deze website.