11 december 2021

Contributie 2022

Contributie 2022

Het jaar 2021 is weer bijna verstreken, het nieuwe jaar 2022 staat al weer voor de deur. Dit betekent voor onze organisatie dat alle leden de contributie voor het nieuwe jaar weer zullen gaan betalen en wij daarvoor over de juiste gegevens moeten beschikken. Voor de betaling van de contributie 2022 hoeft u op dit moment nog niets te doen. Meer dan 90% van onze leden heeft de KBO gemachtigd om het bedrag van de contributie automatisch van hun bankrekening af te schrijven.

Indien u ons niet hebt gemachtigd om de contributie automatisch af te schrijven, ontvangt u in de loop van februari 2022 een brief, waarin staat dat u € 21,- wegens contributie 2022 per lid verschuldigd bent en op welke wijze u dat bedrag aan ons over kunt maken. KBO-afdeling Geldrop beveelt u echter het gemak van een automatische incasso aan, waarmee u tevens een geringe korting kunt verkrijgen.
Als u dus geen brief ontvangt, betekent dit, dat u ons hebt gemachtigd om de contributie te innen en wordt het bedrag ad € 20,- (€ 21,– minus € 1,– korting) per lid in februari 2022 van uw rekening afgeschreven.

In de Nieuwsbrief van januari 2022 zal u nader over de contributie-inning 2022 geïnformeerd worden. Volgens SEPA-normen moeten rekeninghouders tijdig over de automatische afschrijving geïnformeerd worden. Hierbij zijn bedrag, datum incasso, machtigingskenmerk en Incassant ID zaken die aan de geïncasseerden kenbaar gemaakt moeten worden.

Het belang van het lidmaatschap
Uw lidmaatschap is belangrijk om met velen de belangen van ouderen sterker en zo goed mogelijk te kunnen behartigen naar plaatselijke, provinciale en landelijke overheid.
KBO Brabant neemt deze taak samen met andere ouderenbonden op naar Rijk, provincie en gemeenten. Zoals u onder andere in de Ons van KBO Brabant hebt kunnen lezen hebben vrijwilligers op juridisch gebied voor veel senioren van de KBO via rechterlijke uitspraak de zorg verkregen, die hen eerst door de gemeente werd onthouden. Het is daarom zinvol om andere senioren in uw omgeving, die nog geen lid zijn van de KBO, te bewegen wel lid te worden.
Want samen staan we sterker. KBO-afdeling Geldrop behartigt de belangen van ouderen samen met andere ouderenbonden via Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo naar de gemeente. Voor de overkoepelende werkzaamheden van KBO Brabant, waaronder ook veel ondersteunende werkzaamheden aan de afdelingen, draagt KBO Geldrop ruim de helft van de contributie per lid per 1 januari van een betreffend jaar af aan KBO Brabant.

Opzegging lidmaatschap voor 31 december van ieder jaar
Ofschoon het belang van het lidmaatschap hiermee duidelijk wordt benadrukt, kunnen er redenen/situaties zijn het lidmaatschap op te moeten zeggen. In verband met genoemde afdracht aan KBO Brabant verzoekt het bestuur u dit dan zo mogelijk tijdig voor 31 december 2021 te doen.

Tijdig juiste gegevens aanleveren
Tenslotte moet worden opgemerkt dat een aantal automatische incasso’s worden teruggeboekt om verschillende redenen. Bijvoorbeeld door een ander bankrekeningnummer, of administratieve redenen (te weinig saldo). Dit heeft veel extra administratief werk tot gevolg. In verband hiermee wordt u vriendelijk verzocht om een wijziging van uw bankrekening tijdig door te geven en voor een goede incasso mede zorg te dragen. Ook juiste andere gegevens zoals telefoonnummer of email-adres kunnen voor ons van belang zijn.

Verdere informatieve vragen
Mocht u vragen hebben over de contributiebetaling, neem dan gerust contact op met de penningmeester Leo Martens
tel. 06 39 59 47 73, e-mail: kbo.geldrop.penn@gmail.com