23 december 2020

Contributie 2021

Geachte leden van KBO afdeling Geldrop,

In de Nieuwsbrief van december 2020 heb ik U reeds geïnformeerd over de contributie-inning 2021.

Met ingang van 2014 moet een automatische incasso-opdracht voldoen aan SEPA-normen. Daarin is ook bepaald dat personen, waarvan een geldbedrag automatisch wordt geïncasseerd, tijdig moeten worden geïnformeerd over die incasso. Uiteraard geldt een automatische incasso-opdracht alleen voor die leden, die daarvoor een machtiging hebben afgegeven.

Daarom laat ik U hieronder over de incasso van de contributie 2021 het volgende weten:

datum automatische incasso: 4 februari 2021
incassobedrag: € 20,00 per lid
machtigingskenmerk: uw lidnummer van
KBO- Geldrop
incassant ID KBO-Geldrop: NL94ZZZ171091040000
IBAN-rekening KBO-Geldrop: NL88RABO0115920358

Ten aanzien van het machtigingskenmerk laat ik U nog weten dat bij echtparen c.q. samenwonenden, die beiden lid zijn en de machtiging voor hetzelfde rekeningnummer hebben afgegeven als machtigingskenmerk het lidnummer van de man wordt aangehouden. Ook moet worden opgemerkt dat na wijziging van het rekeningnummer voor automatische incasso het machtigingskenmerk (lidnummer) wordt aangevuld met een extensie bijvoorbeeld A.
Verder maakt het nieuwe incassosysteem het mogelijk dat vanuit de ledenadministratie U een incassobericht via e-mail kan worden toegezonden, indien uw e-mailadres bij ons bekend is en in de ledenadministratie is opgenomen.

Naast deze berichtgeving van de automatische incasso wordt, zodra de automatische incasso wordt gemaakt, via e-mail een incassobericht aan die leden gezonden waarvan het e-mailadres juist in de ledenadministratie is verwerkt. Hiermee kan tevens worden getest welke e-mailadressen in de ledenadministratie juist zijn opgenomen en welke niet of onjuist zijn opgenomen.
Degenen die eind januari 2021 geen incassobericht via e-mail hebben ontvangen, hebben geen of een onjuist e-mailadres aan ons kenbaar gemaakt.

De leden die KBO afd. Geldrop niet gemachtigd hebben om de contributie automatisch af te schrijven, ontvangen in de loop van februari 2021 een brief, waarin staat dat U € 21,- wegens contributie 2021 per lid verschuldigd bent en op welke wijze u dat bedrag aan ons kunt overmaken.
KBO afdeling Geldrop beveelt u echter het gemak van een automatische incasso aan, waarmee u tevens een geringe korting kunt verkrijgen.

Mocht u vragen hebben over de contributiebetaling, neem dan gerust contact op met penningmeester Leo Martens.

Aannemende U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, vertrouw ik op uw bereidwillige medewerking tot contributiebetaling.

Leo Martens,
tel.040 285 44 32, e-mail: kbo.Geldrop.penn@gmail.com